Köpprocessen i 10 steg

Vi hjälper till med alla praktiska detaljer i samband med förvärvet.

1. Överenskommelse med mäklare

Om köparen väljer att använda en mäklare för att söka efter objekt och förhandla för kundens räkning, kan uppdrag ges till denna mäklare. Det kallas ”mandat de recherche” (sökuppdrag). Detta avtal är inte förenat med några extra kostnader för köparen eftersom ”köpmäklaren” i detta fall delar på provisionen med den ”säljande” mäklaren (den som har försäljningsuppdraget). Observera att en mäklare enligt fransk mäklarlag inte har rätt att ta betalt innan en affär genomförts.

2. Budgivning

När man väl funnit en bostad som man vill ha, läggs ett bud. I de flesta fall så läggs budet under utgångspriset. I undantagsfall kan budgivning uppåt äga rum. Ett skriftligt bud kallas ”offre d ́achat”. Det är inte nödvändigt med ett ”offre d ́achat”, men det underlättar en formalisering av vissa villkor enligt idén att det som är satt på pränt oftast är klarare uttryckt och lättare att komma ihåg än ett muntligt löfte. Parallell budgivning, d v s flera bud från olika spekulanter, är mycket sällsynt, så köparen har i allmänhet tid på sig att försöka förhandla fram en god affär.

3. Föravtal

Föravtalet eller ett så kallat ”compromis de vente” är det viktigaste avtalet i hela processen eftersom det definierar samtliga villkor i försäljningen. Det kan författas av mäklaren eller av notarien. Vi har erfarenhet av att göra detta och kan också ge tillgång till svensk standardöversättning. Det är dock, som i alla andra juridiska dokument, endast franska som är giltigt.
Nu gäller det att köpare och säljare kommer överens om alla villkor som ingår i försäljningen. En del villkor är obligatoriska och fastställda i lag, andra villkor är fria villkor mellan parterna. Vissa villkor kan vara av sådan art att om de inte uppfylls
så faller affären, exempelvis villkor om lån. Underskrift från säljaren är bindande. Däremot kan köparen bryta avtalet utan kostnad för honom inom den s k ångerveckan. I samband med detta avtal betalas också handpenning, som normalt är på 10% av köpeskillingen. Handpenningen kan sättas in på mäklarens kundmedelskonto eller till notarien.

4. Finansiering

En bostad kan förvärvas med villkoret att lån erhålles från finansinstitut. Om detta står i ”compromis de vente” har man skyldighet att begära lån inom en viss stipulerad tid. Tänk på att det kan ta lång tid att få låneerbjudande från fransk bank. Om köparen inte får lånet går köpet tillbaka. Franska och svenska banker, samt banker i andra länder lånar ut till bostadsförvärv. Undersök också de verkliga kostnaderna för att ta ett lån. Dessa kan variera bland annat beroende på vilken typ av garanti banken begär.

5. Slutavtal

Slutavtalet, det så kallade ”acte authentique de vente”, görs endast av notarie. Det upprättas efter det att notarien inhämtat all nödvändig information om stadsplaner och om det finns lån och till viken summa, på fastigheten. Det kontrolleras exempelvis om kommunen har planer på att bygga vägar eller större fastigheter i området. Notarien kontrollerar då ägarförhållanden, eftersom fransk fastighetslagstiftning innehåller fler ägarförbehåll och möjlighet till servitut än den svenska. Notarien upprättar även lånehandlingar. Mellan ”compromis de vente” och ”acte authentique de vente” brukar det ta två till tre månader.

6. Betalning

Den resterande delen av köpeskillingen samt transaktionskostnader uppskattas preliminärt och betalas direkt till notarien via banköverföring. Notarien tar emot köpeskillning och överför den till säljaren, oftast några dagar efter undertecknandet av ”acte authentique de vente”. Det är notarien som löser eventuella panter och ordnar med nya pantsättningar om köparen tar lån. Notarien ser också till att skatter, lagfartsavgifter, kostnader för upptagande av nya lån och mäklararvode betalas.

7. Ägarbevis

Direkt efter undertecknande av köpeavtalet ”acte autentique de vente” så får köparen ett s k ”attestation de vente”. Detta dokument beskriver bostaden och anger vem som är ägare. Några månader senare får köparen en kopia på ”acte autentique de vente”. Detta är ett dokument på 20 till 40 sidor. Slutavräkningen görs först då, och köparen får tillbaka den summa som betalats för mycket till notarien.

8. Tillträde

Tillträde till bostaden är nästan alltid samma dag som undertecknandet av slutavtalet. Hos notarien får man nycklarna och kan omedelbart gå till bostaden. Eftersom denna alltid köps i befintligt skick (om säljaren är en privatperson) så är det viktigt att man har inspekterat bostaden före tillträdet.

9. Abonnemang och försäkringar

Abonnemang för el, gas, vatten, telefon, internet osv tecknas i samband med tillträdet. Viktigast är dock hemförsäkringen som måste gälla från och med tillträdesdagen. Slutavläsning av tidigare abonnemang sköts normalt av mäklaren, men köparen kan självklart närvara. Vi hjälper alltid till med detta!

10. Njut

Syftet med köpet av en bostad på Rivieran är ju att njuta av den livskvalitet som erbjuds. Om allt gått rätt till i köpeprocessen så inträffar detta direkt efter tillträdet!

Vi hjälper till med alla praktiska detaljer i samband med förvärvet