Att sälja bostad i Frankrike

Vid försäljning av bostad i Frankrike är det viktigt att förstå att processen är annorlunda än i Sverige och att den tar längre tid.

Överförandet av äganderätt till en bostad i Frankrike går genom en fransk ”notaire” (notarie). Försäljningsprocessen i Frankrike kan vara mer komplicerad och ta längre tid än i Sverige. Så här går det till fram till mötet med notarien:

Inhämtande av information

Teknik. Säljaren är skyldig att före undertecknandet av en ”compromis de vente” (förkontrakt) beställa och betala en teknisk undersökning av bostaden. Denna ska innehålla uppmätning av bostadsytan om bostaden ligger i en förening, en beräkning av uppvärmningsbehovet och en bedömning av naturrisker (brand, översvämning, jordbävning) i närområdet. I många fall krävs även en undersökning kring eventuell förekomst av bly, termiter och asbest samt en riskanalys av elsystem och annan teknik som tillhör fastigheten. Om septiktank finns ska även denna inspekteras.

Juridik. Säljaren ska kunna tillhandahålla ägarbevis om fastigheten tillhör en förening: uppgifter om föreningsavgifter och senaste årsredovisningar, fastighetsskatt m m.

Marknadsvärde. En bedömning av värdet måste göras. De flesta ägare har en överdrivet positiv uppfattning om sin egen bostad. Referenser från verkliga försäljningar av motsvarande bostäder i närtid måste tas fram alltså inte bara uppgifter om begärda priser och försäljningar från tidigare år. Kräv av mäklaren att hen tar fram referenser på motsvarande sålda objekt och inte endast vaga funderingar eller begärda priser. Vi på Bjurfors har tillgång till interna databaser och kan snabbt ta fram referenser i de flesta områden.

Ekonomi. Vilken är den verkliga driftskostnaden för fastigheten? Vilka reparationsbehov finns i framtiden och till vilka kostnader? En spekulant kommer att baka in detta i sin egen prisuppfattning. Vi hjälper till med att göra dessa beräkningar.

Vi hjälper dig med den ekonomiska kalkylen.

Försäljningsuppdrag

Val av mäklare. Valet bör baseras på mäklarens möjligheter att finna spekulanter, mäklarens kompetens och engagemang att försvara uppdragsgivarens intressen. Intervjua gärna flera mäklare innan beslut tas. Fråga om mäklaren har kompetens att själv göra ”compromis de vente”, om denne har kundmedelskonto, hur man marknadsför sina bostäder, inom vilka språkområden de marknadsförs, vilka webbplatser man utnyttjar och så vidare.
Vi på Bjurfors Franska Rivieran gör tillsammans med uppdragsgivaren en marknads och tidsplan för försäljningen. Det tar betydligt längre tid att sälja bostad i Frankrike än i Sverige, så planen måste vara flexibel och kunna justeras efter omständigheterna och marknadens feedback.

Val av avtal. Försäljningsuppdraget kan vara exklusivt eller icke-exklusivt. Om säljaren väljer ett exklusivt avtal ska uppdragsgivaren försäkra sig om att mäklaren är med i samarbetsorganet MLS (Multiple Listing Service). Medlemskap i detta förbund (motsvarande Multiple Listing Service i USA) ger möjlighet för den ansvarige mäklaren att presentera bostaden i den gemensamma mäklardatabasen och på
så sätt markant öka antalet av potentiella köpare. Om ett ickeexklusivt avtal väljs
ska självklart de mäklare som valts ut vara komplementära, dvs arbeta med olika typer av köpare.
uppföljning av mäklarens aktiviteter. Följ upp mäklarens marknadsföringsåtgärder! En mäklare har hundratals olika aktiviteter på gång och det gäller att komma högt upp på prioriteringslistan.

Förhandling. Av naturliga skäl har köpare och säljare ibland motstridiga intressen. Förhandlingen sköts av mäklaren men en intensiv dialog mellan säljare och mäklare kan öka kreativiteten och ge lösningar på många problem.

Val av notarie. Fransmän har ofta en familjenotarie som följer familjen under livets olika skeden. Notarien ger råd utan kostnad i alla familjekonomiska ärenden (under förutsättning att hen sedan får ta hand om försäljningen). Välj redan från början en kompetent och tjänstvillig notarie som kommunicerar väl med sina kunder.
Vi kan självklart rekommendera sådana. Notarien är också rätt person att rådfråga, exempelvis om man ska köpa via bolag eller privat. Likaså ger notarien råd i frågor gällande förmögenhet, arvsskatter osv. Köpare och säljare kan ha var sin notarie. Det kostar inte mer eftersom notarierna då delar på arvodet.

Läs mer om Säljprocessen i 6 steg